VybratAvtomobil.ru

Hyundai Solaris

:   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020    ( )
, .
Hyundai SolarisHyundai SolarisHyundai SolarisHyundai SolarisHyundai Solaris
Hyundai SolarisHyundai SolarisHyundai SolarisHyundai SolarisHyundai SolarisHyundai SolarisHyundai SolarisHyundai SolarisHyundai SolarisHyundai Solaris
1000 , 15

:
Hyundai Solaris 2015. 572 570 , : 98427 .

: 170 000 . ( "" )
: 1 411 703 . (, )

:
Hyundai Solaris MT 2014. 498 794 , : 110161 . (636 .)
Hyundai Solaris AT 2015. 630 374 , : 85569 . (769 .)


:Hyundai Solaris c MT:
2013.   207 000 .,   : 235000 .    (1 .)
2014.   250 000 .,   : 213000 .    (1 .)
2013.   275 333 .,   : 271667 .    (6 .)
2012.   300 111 .,   : 189778 .    (9 .)
2013.   327 857 .,   : 183770 .    (21 .)  ~ 350000 .
2012.   358 279 .,   : 162309 .    (61 .)
2012.   390 775 .,   : 137207 .    (68 .)  ~ 400000 .
2013.   419 428 .,   : 137926 .    (76 .)
2013.   446 539 .,   : 114373 .    (59 .)  ~ 450000 .
2013.   473 201 .,   : 113260 .    (61 .)
2014.   500 921 .,   : 97328 .    (41 .)  ~ 500000 .
2015.   530 056 .,   : 88448 .    (32 .)  ~ 550000 .
2015.   556 932 .,   : 84705 .    (44 .)
2016.   590 419 .,   : 73936 .    (31 .)  ~ 600000 .
2016.   617 854 .,   : 75797 .    (28 .)
2017.   646 574 .,   : 67473 .    (19 .)  ~ 650000 .
2017.   679 000 .,   : 32478 .    (11 .)  ~ 700000 .
2017.   705 259 .,   : 58992 .    (15 .)
2018.   731 000 .,   : 78672 .    (9 .)
2019.   759 659 .,   : 23695 .    (11 .)  ~ 750000 .
2019.   791 885 .,   : 16869 .    (8 .)
2019.   819 736 .,   : 20802 .    (5 .)
2019.   851 667 .,   : 10685 .    (6 .)
2019.   873 245 .,   : 12500 .    (4 .)
2020.   895 000 .,   : 4 .    (1 .)
2020.   932 967 .,   : 1 .    (3 .)
2020.   982 000 .,   : 0 .    (1 .)
2020.   1 084 675 .,   : 0 .    (2 .)

Hyundai Solaris c AT:
2013.   257 500 .,   : 351500 .    (2 .)
2013.   297 500 .,   : 256839 .    (4 .)
2012.   330 000 .,   : 213632 .    (8 .)
2012.   362 125 .,   : 153748 .    (16 .)
2012.   391 513 .,   : 150742 .    (31 .)
2012.   420 367 .,   : 133507 .    (60 .)
2013.   447 324 .,   : 126148 .    (55 .)
2013.   477 644 .,   : 120211 .    (52 .)
2014.   508 088 .,   : 119882 .    (52 .)
2014.   541 768 .,   : 104282 .    (41 .)
2015.   570 412 .,   : 91765 .    (37 .)
2015.   603 549 .,   : 99811 .    (47 .)
2016.   631 172 .,   : 79247 .    (31 .)
2016.   660 112 .,   : 78894 .    (53 .)
2018.   691 097 .,   : 43844 .    (46 .)
2017.   723 760 .,   : 66370 .    (25 .)
2018.   752 710 .,   : 51908 .    (31 .)
2018.   782 360 .,   : 38128 .    (30 .)  ~ 800000 .
2019.   819 403 .,   : 24553 .    (30 .)
2018.   847 463 .,   : 25730 .    (24 .)  ~ 850000 .
2019.   879 892 .,   : 20025 .    (13 .)  ~ 900000 .
2019.   903 613 .,   : 13124 .    (8 .)
2019.   935 444 .,   : 10567 .    (18 .)  ~ 950000 .
2019.   969 909 .,   : 12825 .    (11 .)
2020.   997 695 .,   : 6220 .    (12 .)  ~ 1000000 .
2020.   1 030 167 .,   : 0 .    (6 .)
2020.   1 056 250 .,   : 0 .    (4 .)
2020.   1 089 333 .,   : 1409 .    (6 .)
2020.   1 116 775 .,   : 0 .    (2 .)
2020.   1 153 000 .,   : 0 .    (1 .)
2020.   1 179 538 .,   : 0 .    (4 .)
2020.   1 207 200 .,   : 0 .    (5 .)
2020.   1 270 000 .,   : 0 .    (1 .)
2020.   1 390 550 .,   : 0 .    (1 .)


Hyundai
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013