VybratAvtomobil.ru

Infiniti

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-
 
-
 
1115 ..
127 ..
1152 ..
131 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
741 ..
159 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
911 ..
142 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
1378 ..
129 ..
1532 ..
121 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
896 ..
162 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
1120 ..
146 ..
1200 ..
137 ..
1286 ..
118 ..
1395 ..
115 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
1172 ..
141 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
820 ..
161 ..
881 ..
135 ..
-
 
913 ..
144 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
1367 ..
118 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
954 ..
164 ..
898 ..
141 ..
1069 ..
117 ..
1049 ..
120 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
1180 ..
100 ..
1193 ..
97 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
1803 ..
54 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
1295 ..
76 ..
-
 
1642 ..
54 ..
-
 
-
 
3235 ..
 
-
 
3235 ..
 
-
 
-
 
1459 ..
150 ..
1608 ..
128 ..
1682 ..
125 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
1562 ..
108 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
3660 ..
1 ..
-
 
3660 ..
1 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
1556 ..
124 ..
1695 ..
94 ..
2026 ..
97 ..
2114 ..
75 ..
2699 ..
46 ..
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
1879 ..
111 ..
2126 ..
106 ..
2354 ..
85 ..
-
 
-
 
4185 ..
28 ..
5301 ..
1 ..
-
 
5322 ..
 
 
EX25
(24 .)
EX25
EX35
(37 .)
EX35
EX37
(12 .)
EX37
FX30
(24 .)
FX30
FX35
(200 .)
FX35
FX37
(100 .)
FX37
FX45
(36 .)
FX45
FX50
(21 .)
FX50
G25
(30 .)
G25
G35
(36 .)
G35
G37
(21 .)
G37
JX
(18 .)
JX
M35
(43 .)
M35
M37
(31 .)
M37
Q50
(31 .)
Q50
Q70
(12 .)
Q70
QX50
(77 .)
QX50
QX56
(78 .)
QX56
QX60
(42 .)
QX60
QX70
(73 .)
QX70
QX80
(62 .)
QX80
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013