VybratAvtomobil.ru

Toyota Corolla

:   1988   1989   1990   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016    ( )
, .
Toyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota Corolla
Toyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota Corolla
902 , 15

:
Toyota Corolla 2006. 446 975 , : 132101 .

: 90 000 . ( "" )
: 1 197 000 . (, )

:
Toyota Corolla MT 2007. 435 622 , : 133980 . (341 .)
Toyota Corolla CVT 2013. 807 170 , : 59177 . (44 .)
Toyota Corolla AT 2006. 460 794 , : 130978 . (375 .)
Toyota Corolla AMT 2008. 423 846 , : 130138 . (104 .)


:Toyota Corolla c MT:
1995.   120 048 .,   : 188121 .    (23 .)  ~ 100000 .
1997.   165 206 .,   : 189353 .    (17 .)  ~ 150000 .
2003.   218 167 .,   : 208725 .    (12 .)  ~ 200000 .
2003.   268 618 .,   : 178412 .    (34 .)  ~ 250000 .
2005.   320 964 .,   : 155114 .    (28 .)  ~ 300000 .
2006.   364 514 .,   : 162069 .    (35 .)  ~ 350000 .
2008.   420 083 .,   : 146634 .    (36 .)  ~ 400000 .
2008.   463 838 .,   : 118040 .    (37 .)  ~ 450000 .
2009.   511 318 .,   : 125626 .    (22 .)  ~ 500000 .
2011.   565 316 .,   : 108400 .    (19 .)  ~ 550000 .
2012.   616 471 .,   : 72132 .    (17 .)  ~ 600000 .
2013.   672 376 .,   : 79300 .    (17 .)  ~ 650000 .
2013.   724 950 .,   : 70433 .    (20 .)  ~ 700000 .
2014.   773 357 .,   : 55307 .    (14 .)  ~ 750000 .
2014.   826 667 .,   : 31500 .    (3 .)
2015.   873 333 .,   : 14122 .    (3 .)
2015.   915 000 .,   : 7950 .    (2 .)

Toyota Corolla c CVT:
2012.   712 084 .,   : 75450 .    (24 .)
2014.   932 305 .,   : 37999 .    (18 .)  ~ 950000 .

Toyota Corolla c AT:
1996.   129 185 .,   : 184386 .    (27 .)
1997.   173 276 .,   : 215431 .    (29 .)
2002.   241 714 .,   : 192006 .    (28 .)
2003.   299 176 .,   : 198859 .    (34 .)
2005.   357 472 .,   : 154851 .    (44 .)
2007.   412 611 .,   : 129923 .    (54 .)
2008.   466 421 .,   : 117511 .    (19 .)
2010.   549 167 .,   : 64620 .    (6 .)
2011.   591 368 .,   : 94933 .    (19 .)
2012.   657 125 .,   : 80854 .    (24 .)
2012.   695 851 .,   : 75227 .    (27 .)
2013.   766 409 .,   : 59013 .    (22 .)
2013.   813 583 .,   : 57023 .    (12 .)  ~ 800000 .
2014.   870 500 .,   : 45911 .    (14 .)  ~ 850000 .
2015.   942 000 .,   : 32930 .    (5 .)
2016.   990 000 .,   : 3650 .    (2 .)
2017.   1 120 000 .,   : 0 .    (1 .)

Toyota Corolla c AMT:
2008.   415 842 .,   : 133859 .    (95 .)
2008.   480 833 .,   : 100133 .    (6 .)


Toyota
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013