VybratAvtomobil.ru

Toyota Corolla

:   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020    ( )
, .
Toyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota Corolla
Toyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota CorollaToyota Corolla
613 , 15

:
Toyota Corolla 2007. 476 919 , : 178528 .

: 95 555 . ( "" )
: 1 763 500 . (, )

:
Toyota Corolla MT 2007. 460 457 , : 187112 . (251 .)
Toyota Corolla CVT 2015. 941 847 , : 80254 . (75 .)
Toyota Corolla AT 2005. 409 830 , : 189481 . (181 .)
Toyota Corolla AMT 2008. 413 722 , : 178803 . (72 .)


:Toyota Corolla c MT:
1997.   136 300 .,   : 270737 .    (26 .)  ~ 150000 .
2002.   247 050 .,   : 247732 .    (18 .)  ~ 250000 .
2006.   338 021 .,   : 215185 .    (48 .)  ~ 350000 .
2008.   446 222 .,   : 199595 .    (63 .)  ~ 450000 .
2009.   533 840 .,   : 170366 .    (25 .)  ~ 550000 .
2011.   632 667 .,   : 132406 .    (33 .)  ~ 650000 .
2013.   718 040 .,   : 117535 .    (25 .)  ~ 700000 .
2014.   812 143 .,   : 70819 .    (7 .)
2015.   895 000 .,   : 73913 .    (2 .)
2015.   999 000 .,   : 66800 .    (1 .)
2019.   1 150 000 .,   : 31222 .    (1 .)

Toyota Corolla c CVT:
2014.   713 594 .,   : 122599 .    (20 .)
2015.   870 884 .,   : 84230 .    (33 .)  ~ 850000 .
2018.   1 216 647 .,   : 35317 .    (17 .)  ~ 1200000 .
2020.   1 583 667 .,   : 34 .    (3 .)

Toyota Corolla c AT:
1996.   139 708 .,   : 243271 .    (24 .)
2000.   211 792 .,   : 230788 .    (24 .)  ~ 200000 .
2002.   301 404 .,   : 249138 .    (27 .)  ~ 300000 .
2005.   364 300 .,   : 204797 .    (20 .)
2007.   444 417 .,   : 165928 .    (24 .)
2009.   539 692 .,   : 166652 .    (13 .)
2011.   601 700 .,   : 111787 .    (14 .)  ~ 600000 .
2011.   690 417 .,   : 128207 .    (24 .)
2012.   749 778 .,   : 93249 .    (9 .)

Toyota Corolla c AMT:
2007.   362 579 .,   : 183915 .    (19 .)
2008.   411 968 .,   : 179798 .    (31 .)  ~ 400000 .
2008.   466 583 .,   : 183050 .    (12 .)
2008.   499 750 .,   : 133294 .    (4 .)


Toyota
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013