VybratAvtomobil.ru

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1111 
(104 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101
(72 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2102
(11 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2103
(25 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2104
(170 .)
87686.
65857.
 
 
160000.
49500.
162875.
68375.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2105
(196 .)
 
 
82286.
57723.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2106
(280 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2107
(639 .)
100826.
68730.
117635.
60461.
118802.
73716.
130350.
48283.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2108
(113 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2109
(467 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21099
(412 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2110
(782 .)
 
 
171667.
105967.
190000.
86385.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2111
(151 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2112
(579 .)
161000.
108278.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2113 Samara
(117 .)
 
 
144571.
106857.
169231.
76856.
167786.
59737.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2114 Samara
(1022 .)
133276.
116016.
149765.
110935.
171905.
88920.
185557.
81976.
202362.
82139.
160500.
85596.
 
 
 
 
 
 
 
 
2115 Samara
(510 .)
136563.
105676.
141745.
100450.
155175.
105876.
163100.
74605.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013