VybratAvtomobil.ru

Volvo

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
440
(15 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
460
(18 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
740
(33 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
850
(29 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
940
(38 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
960
(10 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C30
(19 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S40
(149 .)
 
 
 
 
 
 
580667.
89914.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S60
(182 .)
507500.
127661.
716500.
85419.
777821.
88378.
841824.
100059.
888455.
85488.
1294375.
50349.
 
 
 
 
 
 
 
 
S70
(10 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S80
(158 .)
 
 
773167.
98833.
842040.
115445.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V50
(10 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V70
(13 .)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XC60
(94 .)
882333.
135333.
900700.
120114.
1159346.
116532.
1343500.
75822.
 
 
1736071.
66336.
1928167.
35608.
 
 
2677163.
 
 
 
XC70
(95 .)
 
 
 
 
1011992.
115134.
1189327.
103524.
1406143.
74523.
1629165.
86641.
 
 
 
 
 
 
 
 
XC90
(239 .)
868615.
139154.
958116.
112377.
1161188.
123806.
1284067.
105320.
 
 
 
 
 
 
 
 
4861313.
13.
 
 
VybratAvtomobil.ru
avtodobro, 2013